Krispol

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - Bydgoszcz

Obiekty objęte obowiązkiem sporządzenia instrukcji

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.), istnieje konieczność tworzenia instrukcji przeciwpożarowych dla obiektów. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości, administratorze lub też użytkownikach. Zgodnie z przepisami do danego obiektu musi być przypisany tego rodzaju dokument przez cały okres użytkowania. Ministerialne regulacje określają, że w instrukcje PPOŻ powinny być wyposażone budynki użyteczności publicznej, zbiorowego zamieszkania, obiekty magazynowe oraz hale produkcyjne.

Przepisy ściśle określają zawartość instrukcji. Powinna się ona składać z części opisowej oraz graficznej. Ta pierwsza powinna obejmować dokładny opis warunków przeciwpożarowych, który uwzględnia specyfikę danego obiektu, sposób postępowania w przypadku wystąpienia pożarów oraz określać plan ewakuacyjny. W dokumencie muszą się również znajdować informacje dotyczące wyposażania instalacji przeciwpożarowej, a także sposobu przeprowadzania konserwacji oraz serwisu gaśnic. Część graficzna instrukcji powinna zaś zawierać plan obiektu z zaznaczeniem ulokowania urządzeń gaśniczych oraz dokładnym rozrysowaniem wszystkich dróg ewakuacyjnych. Zapraszamy do poznania oferty szkolenia ppoż.

Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na zamówienie

Nasza firma od wielu lat  wykonuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Duże doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam na sporządzanie dokumentów, które zawsze zyskują akceptację organów kontrolnych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów:

• użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),
• zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),
• produkcyjnych i magazynowych,
• inwentarskich z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2 kubatura brutto
• budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mają obowiązek opracować właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Wykonana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana jest do specyfiki obiektu i zawiera:

• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
• sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
• sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
• sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
• sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
• plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.).

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.