Zasady przeprowadzania szkoleń ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu zwiększenie wiedzy pracowników na temat zagrożeń pożarowych występujących w przedsiębiorstwie oraz zapobieganie wystąpieniu klęski w przyszłości. Pracownicy otrzymują dawkę wiedzy na temat ochrony zdrowia, życia i minia w przypadku wystąpienia zagrożenia. Obowiązek przeprowadzania szkolenia ppoż. zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa na pracodawcy.


prezentacja

 

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia ppoż.

Artykuł 237 § 1 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że „nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”. To oznacza, że każdy pracodawca, który zatrudnia nowego pracownika, jest zobowiązany do przeszkolenia go w zakresie BHP.

 

Jak przeprowadzić szkolenie?

W każdym zakładzie pracy musi być wyznaczona jedna osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową, która posiada odpowiednie kwalifikacje, czyli jest zatrudniona w jednostkach ochrony ppoż. lub posiada kwalifikacje określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż. powinno być dostosowane do zajmowanego przez pracownika stanowiska oraz być częścią szkolenia wstępnego podstawowego i instruktażu ogólnego. W trakcie szkolenia pracownik musi zapoznać się z przepisami i instrukcjami przeciwpożarowymi, które obowiązują w firmie oraz poznać zasady ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia. Powinien on także posiadać umiejętność obsługi sprzętu gaśniczego.