Na czym polega legalizacja hydrantu?

Zagrożenia pożarowe występujące w przypadku większości obiektów budowlanych wiążą się z wysokim ryzykiem odniesienia obrażeń przez jego użytkowników, a także oznaczają duże prawdopodobieństwo powstania znacznych strat materialnych. Dla ich zmniejszenia stosuje się różne rozwiązania techniczne redukujące szanse na pojawienie się i rozprzestrzenienie pożaru, a także pozwalające na skuteczną walkę z ogniem. Jednym z nich jest montaż instalacji hydrantowej, która dostarcza wody potrzebnej do prowadzenia akcji gaśniczej. Wszystkie służące do tego urządzenia muszą być jednak sprawne. Dla potwierdzenia tego faktu konieczne są okresowe badania hydrantów i ich legalizacja. Przekonajmy się, jakie przepisy regulują ten obowiązek i sprawdźmy, co jest najważniejsze w ramach kontroli.

 

hydrant

 

Kiedy i jak bada się hydranty ppoż.?

Prawidłowe funkcjonowanie hydrantów potwierdza ich regularna kontrola. Częstotliwość wykonywanego badania jest uzależniona od zaleceń producenta, który umieszcza je w dokumentacji techniczno-ruchowej hydrantu, a jeżeli nie podaje on określonych terminów, sprawdzenie jest wykonywane raz do roku. Podczas badań sprawdzających weryfikowane jest uzyskiwane ciśnienie statyczne i dynamiczne, wykonuje się też próbę przepływu. W przypadku hydrantów wewnętrznych raz na 5 lat wymagana jest także próba ciśnieniowa zamontowanych węży.

 

Z czego wynika obowiązek weryfikacji stanu instalacji hydrantowej?

Regulacje odnośnie obowiązku badania hydrantów i ich legalizacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Parametry hydrantów są opisane w PN-EN 671-1–3 dla hydrantów wewnętrznych, PN-EN 14384:2009 dla hydrantów zewnętrznych nadziemnych i PN-EN 14339 dla podziemnych.