Kiedy należy przeprowadzić legalizację hydrantu?

System ochrony ppoż. składa się z elementów, które służą zmniejszeniu ryzyka wynikającego z pojawienia się ognia i mają pomagać w jego wykryciu oraz ugaszeniu, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa osobom przebywającym się na zagrożonym obszarze. Wśród rozwiązań pomagających w walce z ogniem znajdują się hydranty przeciwpożarowe, mające dostarczać środek gaśniczy jednostkom straży pożarnej działającym w budynku lub poza nim. Dla zapewnienia ich prawidłowego działania należy zadbać o właściwy stan techniczny instalacji. Niezbędne okaże się odbiorcze i okresowe badanie hydrantów. Przekonajmy się, z czego wynika ten obowiązek i kiedy musi się ono odbyć.

 

hydrant wewnętrzny

 

Jakie są regulacje prawne dotyczące hydrantów przeciwpożarowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) urządzenia przeciwpożarowe służące do zapobiegania powstania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków muszą spełniać wymagania określone w stosownych normach, tj. PN-EN 671-1–3 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne” oraz PN-EN 14384:2009 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne” i PN-EN 14339 „Hydranty przeciwpożarowe podziemne”.

 

Kiedy bada się hydranty?

Potwierdzeniem, że instalacja, w której zamontowano hydranty, została wykonana zgodnie z projektem, a jednocześnie warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie badań sprawdzających prawidłowość ich działania. Konieczne okaże się również poddawanie ich konserwacji oraz przeglądom technicznym na zasadach określonych przez producenta i podanych w DTR, a także PN, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Raz na 5 lat wymagana jest próba ciśnieniowa węży znajdujących się przy hydrantach.