Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Każdy budynek oddany do użytku publicznego jest sklasyfikowany pod kątem klasy zagrożenia pożarowego. To oznacza, że musi posiadać zatwierdzoną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przez jednostkę posiadającą odpowiednią wiedzę w tym zakresie.


koc

 

Definicja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, w którym są ściśle określone zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w budynku lub innym obiekcie budowlanym. Jest ona niezbędnie wymagana, aby obiekt ten był użytkowany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obowiązek sporządzenia oraz wdrożenia instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu w ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego niezbędna jest w budynkach pełniących funkcje użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynkach produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Instrukcje może przygotować wyspecjalizowana jednostka BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na zlecenie odpowiedniego organu.

 

Elementy instrukcji przeciwpożarowej

Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać sporządzona indywidualnie dla budynku zgodnie z jego charakterystyką oraz przeznaczeniem funkcjonalnym. Nie można więc używać jednego szablonu instrukcji do wszystkich budynków. Elementy, jakie powinny zostać uwzględnione w dokumencie sankcjonuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja powinna być podzielona na dwie części. W części opisowej należy uwzględnić:

  • informacje o obiekcie,
  • zadania i obowiązki pracowników budynku,
  • spis zabronionych czynności,
  • plan ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia pożarowego,
  • sposoby szkolenia pracowników z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi sprzętu gaśniczego.

W części graficznej z kolei powinny znaleźć się takie elementy jak:

  • plany kondygnacji budynku wraz z informacją o rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, dróg ewakuacji,
  • ilość osób na każdej kondygnacji oraz w poszczególnych pomieszczeniach,
  • informacje na temat dostępu do urządzeń dźwigowych, hydrantów,
  • wskazanie dróg dojazdowych.