Krispol

Oferta SZKOLENIA PPOŻ

notatki

Szkolenia ppoż. i BHP

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy osoba, która nie ma dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie może być dopuszczona do pracy. Kodeks nakazuje pracodawcy organizowanie regularnych szkoleń z zakresu bhp dla swoich pracowników. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Główne cele szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to:

  • - poznanie przez nich tych przepisów i zasad BHP, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP oraz znajomości instalacji ppoż.,
  •  
  • - zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
  •  
  • - nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  •  
  • - nabycie umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Szkolenia BHP są prawnie wymaganymi szkoleniami, które obejmują pracodawcę, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, biurowych oraz kierowniczych.

Celem szkoleń BHP jest zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP lub ich utrwalenie. Każdy nowo przyjęty pracownik, stażysta (praktykant) lub osoba zmieniająca stanowisko pracy musi odbyć

– szkolenie BHP wstępne

– szkolenie BHP okresowe – aktualizujące wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

emblemat

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne oraz okresowe:

szkolenia BHP – stanowiska robotnicze
szkolenia BHP – stanowiska biurowe – administracyjne
szkolenia BHP – stanowiska kierownicze oraz pracodawcy
Szkolenia przeprowadzane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń zgodnych w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP.

droga pożarowa

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW ORAZ BEZPIECZNEJ EWAKUACJI PRACOWNIKÓW

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi, obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników.

Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie.

szkolenia_przeciwpozarowe_2Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

szkolenia PPOŻ dla pracodawców
szkolenia PPOŻ dla osób kierujących
szkolenia PPOŻ dla pracowników
Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

piktogram drabina

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:

• zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
• zapoznanie z środkami gaśniczymi
• dobór gaśnic
• rozmieszczenie gaśnic
• lokalizacja pożaru
• zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
• alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

Każda z osób szkolonych ma możliwość użycia gaśnicy.

Szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń.

Nasza firma oprócz organizacji szkoleń PPOŻ i BHP zajmuje się także wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.) zakłada konieczność tworzenia instrukcji przeciwpożarowych dla budynków. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości, administratorze lub też użytkownikach. Zgodnie z przepisami do danego obiektu musi być przypisany tego rodzaju dokument przez cały okres użytkowania. Ministerialne regulacje określają, że w instrukcje ppoż. powinny być wyposażone budynki użyteczności publicznej, budynki zbiorowego zamieszkania, obiekty magazynowe oraz hale produkcyjne.

Przepisy ściśle określają zawartość instrukcji. Powinna się ona składać z części opisowej oraz graficznej. Ta pierwsza powinna obejmować dokładny opis warunków przeciwpożarowych, który uwzględnia specyfikę danego obiektu, sposób postępowania w przypadku wystąpienia pożarów oraz określać plan ewakuacyjny. W dokumencie muszą się również znajdować informacje dotyczące wyposażania instalacji przeciwpożarowej, a także sposobu przeprowadzania konserwacji oraz przeglądów gaśnic i hydrantów. Część graficzna instrukcji powinna zaś zawierać plan obiektu z zaznaczeniem ulokowania urządzeń gaśniczych oraz dokładnym rozrysowaniem wszystkich dróg ewakuacyjnych.

Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na zamówienie

Nasza firma od wielu lat wykonuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które zawsze zyskują akceptację organów kontrolnych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów:

• użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),
• zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),
• produkcyjnych magazynowych,
• inwentarskich z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2 kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3.
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mają obowiązek opracować właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Wykonana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana jest do specyfiki obiektu i zawiera:

• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
• sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
• sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
• sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
• sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
• plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.).

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.

Zapraszamy do skorzystania za naszej oferty, która oprócz organizacji szkoleń ppoż. oraz przygotowywania instrukcji PPOŻ obejmuje również sprzedaż gaśnic.

zobacz także