Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów:

 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),
 • produkcyjnych magazynowych,
 • inwentarskich z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2 kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mają obowiązek opracować właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Wykonana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana jest do specyfiki obiektu i zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
 • plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.).

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń PPOŻ i BHP.